Wiadomości ze Wschodu

Informacje dla kierowców.

Rosja. Zmiana procedury kontroli przewozów międzynarodowych
17 marca rząd przyjął rozporządzenie „O wprowadzeniu zmian do Uchwały o kontroli państwowej (nadzorze) nad realizacją międzynarodowych przewozów drogowych”. Zmiany upoważniają pracownika urzędu celnego do nakładania kar administracyjnych na kierowców (przewoźników) w przypadku stwierdzenia przekroczenia parametrów wagowych i gabarytowych.

Jednocześnie w rosyjskim zezwoleniu na przejazd sporządza się stosowną adnotację.
Wcześniej w takich przypadkach przewoźnikowi (kierowcy) wydawane było powiadomienie o stwierdzonym naruszeniu i konieczności przybycia do najbliższego punktu kontrolnego w celu jego wyeliminowania.

Obecnie opuszczenie przez taki środek transportu terenu Rosji możliwe będzie tylko po usunięciu naruszenia i okazaniu pracownikowi urzędu celnego dokumentu potwierdzającego uiszczenie kary. Wszystkie informacje o osobach, na które zostały nałożone kary przekazywane będą do Rostransnadzor.

Na północy Kazachstanu wprowadzone zostały wiosenne ograniczenia dla pojazdów ciężarowych
W obwodzie północno-kazachstańskim od 23 marca do 1 maja zaczęły obowiązywać ograniczenia przejazdu dla pojazdów ciężarowych o nacisku na pojedynczą oś przekraczającym 8 ton. Ograniczenia nie dotyczą przewoźników międzynarodowych.

Białoruś. Wiosenne ograniczenia dla ciężarówek
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Transportu i Komunikacji Białorusi od 20 marca do 20 kwietnia 2015 roku na drogach krajowych w transporcie ciężarowym obowiązuje ograniczenie nacisku na pojedynczą oś od 6 do 9 ton.

Decyzja ta związana jest ze stanem nawierzchni niektórych dróg i nie dotyczy głównych dróg tranzytowych. Ponadto ograniczenia nacisku na oś obowiązują w dalszym ciągu w obwodzie witebskim, mohylewskim i homelskim.

Na Białorusi rozszerzono listę towarów przewożonych bez listu przewozowego
Rząd przyjął rozporządzenie, zgodnie z którym rozszerzył listę towarów, które mogą być przewożone bez samochodowego listu przewozowego. Teraz za dokument towarzyszący przesyłce przewożonej spoza Białorusi mogą służyć:
- lotniczy list przewozowy (AWB), sporządzony zgodnie z Konwencją o ujednoliceniu niektórych przepisów dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (z 12 października 1929 roku);
- kolejowy list przewozowy określony w Umowie o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (z 1 listopada 1951 roku),
- międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR z załączoną fakturą (invoice) i innymi dokumentami sporządzonymi przez nadawcę towaru.

etransport.pl